เรื่องต้องรู้ ก่อนซื้อทรัพย์จากกรมบังคับคดี การประมูลทรัพย์กรมบังคับคดี | Koy My Property Pro | หลักการ และ ขั้น ตอน การ ยึดทรัพย์

เรื่องต้องรู้ ก่อนซื้อทรัพย์จากกรมบังคับคดี การประมูลทรัพย์กรมบังคับคดี | Koy My Property Pro


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เรื่องต้องรู้ ก่อนซื้อทรัพย์จากกรมบังคับคดี
🔥คำเตือน🔥ก่อนซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี ผู้ซื้อควรตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้น เพราะถ้ามารู้เรื่องภายหลังว่าที่ดินที่ตนเองประมูลซื้อ ไม่ใช่ที่ดินที่ปรากฎในรูปภาพและแผนที่ในประกาศขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี การทำเรื่องยกเลิกการประมูลซื้อ จะมีความยุ่งยากและใช้เวลา
คู่มือผู้ซื้อทรัพย์
1. การเตรียมตัวก่อนเข้าประมูลซื้อทรัพย์
1) ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่ และแผนที่การไป
ที่ปรากฏในประกาศขายทอดตลาดก่อนการ
เข้าประมูล และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพ
ทรัพย์สินนั้นโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว
2) ผู้ซื้อต้องศึกษาเงื่อนไขการเข้าสู้ราคา
ข้อสัญญาและคำ เตือนผู้ซื้อตามประกาศขายทอดตลาด หากมีข้อสงสัยสามารถ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2881 4999 และสายด่วนกรมบังคับคดี
1111 กด 79
2. หลักฐานที่ต้องนำ มาในวันประมูล
1)บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
บัตรประจำตัวข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง
พร้อมสำ เนารับรองถูกต้อง 1 ฉบับ
2) กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ซื้อต้องส่ง
หนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 1 เดือน
3)กรณีประสงค์ให้บุคคลอื ่นเข้าประมูลแทน ต้องมีใบมอบอำ นาจ
ปิดอากรแสตมป์30 บาท พร้อมแนบสำ เนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ
อำ นาจและผู้รับมอบอำ นาจ หากเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือมอบอำ นาจ หนังสือ
รับรองนิติบุคคลสำ เนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำ นาจในนิติบุคคลและสำ เนา
บัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำ นาจโดยรับรองสำ เนาถูกต้องเช่นกัน
4)ในการเข้าประมูลซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีราคา
ประเมินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป ผู้สนใจเข้าสู้ราคาต้องวางเงินสด หรือ
แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายสำ นักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 6 หรือ
สำ นักงานบังคับคดีจังหวัด…หรือสำ นักงานบังคับคดีจังหวัด…สาขา…
เป็นผู้รับเงิน หรือใช้วิธีทำรายการผ่านระบบ EDC (Electronic Data Capture)
เพื่อเป็นหลักประกันในการเข้าสู้ราคาตามจำ นวนเงินที่ระบุไว้ในประกาศ
3. การลงทะเบียนในวันประมูล
1)ในวันประมูล ผู้เข้าสู้ราคาต้องลง
ทะเบียนในแบบลงทะเบียนของกรมบังคับคดี
พร้อมวางเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือใช้วิธีทำ
รายการผ่านระบบ EDC (Electronic Data
Capture) เป็นหลักประกัน ในการเข้าสู้ราคา
ต่อเจ้าหน้าที่การเงิน เว้นแต่ผู้เข้าสู้ราคานั้นเป็น
ผู้มีสิทธิขอหักส่วนได้ใช้แทน ไม่ต้องวางหลักประกัน
แต่ต้องแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อขอรับ
ป้ายเข้าประมูล
2)ผู้เข้าสู้ราคาต้องทำสัญญาหรือข้อตกลงกับกรมบังคับคดีในการ
เสนอราคา
3)ผู้เข้าสู้ราคา เมื่อวางหลักประกัน และทำ สัญญาหรือข้อตกลง
ในการเสนอราคาแล้วจะได้รับป้ายเข้าประมูลและลำ ดับจากเจ้าพนักงาน
เพื่อใช้สำ หรับการเสนอราคา และเข้าไปนั่งในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้
4)ผู้เข้าสู้ราคาต้องเข้าไปนั่งในเขตที่นั่งที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้
\r
ให้เรื่องอสังหาฯเป็นเรื่องง่ายกับ My Property Pro
รับฝากขายเช่าอสังหาริมทรัพย์
ทุกประเภท
ช่องทางการติดต่อ
ทักคุณก้อยⓀⓄⓎ✆℡: 0638242656
Line ➲ https://bit.ly/2FDfUyz
Line ➲ https://bit.ly/2JsCr0N
Inbox 📩
http://m.me/mypropertypro
……………….
Facebook fan page
https://www.facebook.com/MyPropertyPro9/
……………….
Website
http://mypropertypro.myweb.in.th/
……………….
YouTube ⏩ https://bit.ly/3cl3BCd
TikTok ⏩ https://bit.ly/2Zgrir8
ประมูลทรัพย์กรมบังคับคดี ขายทอดตลาด ทรัพย์ประมูล ขายบ้าน ขายที่ดิน ขายฝากบ้าน คอนโดให้เช่า บ้านเช่า เช่าคอนโด ซื้อบ้าน อสังหาริมทรัพย์ kaidee mypropertypro 4289
Credit : Bensound.com/Freepik.com

See also  โอกาสสุดท้าย สั่งจองเค้ก S\u0026P รับฟรีรูปภาพแผ่นน้ำตาล | สั่งs&p
See also  มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2020 | กรุงเทพ แก รน ด์ แปซิฟิค ลี ส

เรื่องต้องรู้ ก่อนซื้อทรัพย์จากกรมบังคับคดี การประมูลทรัพย์กรมบังคับคดี | Koy My Property Pro

บังคับคดีมีอายุความและขั้นตอนอย่างไร?


หมอเงิน หมอความ (20/07/62) ช่วงที่ 1 : บังคับคดีมีอายุความและขั้นตอนอย่างไร?

รายการ หมอเงินหมอความ
ออกอากาศ (สด) ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ 16.3017.30 น.
ทาง TNN ช่อง 16
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
https://www.facebook.com/MorgernMorkwam/

บังคับคดีมีอายุความและขั้นตอนอย่างไร?

วิแพ่ง EP 16 การบังคับคดีต้องไม่กระทบสิทธิคนนอก ปวิพ.ม.322


การบังคับคดีต้องไม่กระทบสิทธิคนนอก ปวิพ.ม.322

วิแพ่ง EP 16 การบังคับคดีต้องไม่กระทบสิทธิคนนอก ปวิพ.ม.322

วิธีปฎิบัติในการสืบทรัพย์บังคับคดี ของสำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ |Podcast EP.11


สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ รับปรึกษากฎหมาย รับสืบทรัพย์บังคับคดี ฟรี!ค่าใช้จ่าย ฟรี!ค่าธรรมเนียมยึดอายัด สนใจโทรติดต่อ 0959538387 คุณจารึก ยินดีให้บริการครับ
วิธีปฎิบัติงานของสำนักกฎหมายสยามรัฐภูมิ โดยสรุป
1.ขั้นตอนแรก ทำสัญญา หนังสือมอบอำนาจ และเอกสารคดี
2.ตรวจสอบสำนวนคดีที่ศาล ว่าคดีมีการออกคำบังคับหรือออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วหรือยัง
3.กรณียังไม่ได้ออกคำบังคับหรือหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานจะดำเนินการวางเงินค่านำหมายออกคำบังคับคดีหรือออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
4.กรณีออกหมายตั้งแล้ว เช็คเลขเก็บที่สำนักงานบังคับคดีหรือตรวจสอบหมายบังคับคดี ณ สำนักงานบังคับคดีตามเขตที่รับผิดชอบของแต่ละศาล
5.คัดคำพิพากษา บัญชีค่าฤชาธรรมเนียม หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด หรือหมายบังคับคดี
6.ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ตามคำพิพากษา กรณีลูกหนี้ตามคำพิพากษาเป็นนิติบุคคล คัดหนังสือรับรอง งบการเงิน บัญชีผู้ถือหุ้น ตรวจสอบว่าเปลี่ยน หรือที่ตั้งสำนักงานหรือไม่
7.กรณีลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดา คัดทะเบียนราษฎร ตรวจสอบการจดทะเบียนสมรส การเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น
เมื่อได้ข้อมูลของลูกหนี้เบื้องต้นเพียงในการตรวจสอบทรัพย์สิน เงิน สิทธิเรียกร้อง สำนักงานจะให้ทีมงานสืบทรัพย์ไปดำเนินการสืบหาทรัพย์สิน เงิน สิทธิเรียกร้อง ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อบังคับคดีต่อไป
เมื่อผลการตรวจสอบพบทรัพย์สิน เงิน หรือสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ก็ให้ทีมงานยึดอายัดดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินต่อไป
กรณีไม่พบทรัพย์สิน เงิน หรือสิทธิเรียกร้อง จะนำมาพิจารณาตรวจข้อมูลของลูกหนี้เพิ่มเติมอีกครั้ง ก่่อนจะดำเนินการสืบหาทรัพย์สินอีกครั้ง
สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ รับปรึกษากฎหมาย รับสืบทรัพย์บังคับคดี ฟรี!ค่าใช้จ่าย ฟรี!ค่าธรรมเนียมยึดอายัด สนใจโทรติดต่อ 0959538387 คุณจารึก หรือ 0940658915 ยินดีให้บริการครับ
Website: http://siamrattapumlawoffice.blogspot.com/​
สืบทรัพย์ บังคับคดี​​​​​ รับสืบทรัพย์บังคับคดี​​​​​ ปรึกษากฎหมาย​​​
ฝากกดติดตาม กดไลน์ กดแชร์ด้วยนะครับ

See also  Pizza Hut พิซซ่าฮัท ซุปเปอร์ชีสฮอกไกโด โปรโมชั่นซื้อ1แถม1 อร่อย คุ้มสุดๆ เลือกขอบได้ | พิซซ่าฮัท เมนู

วิธีปฎิบัติในการสืบทรัพย์บังคับคดี ของสำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ |Podcast EP.11

ถูกศาลมายึดบ้าน ยึดที่ดิน สิ่งแรกที่ต้องทำ!!


ถูกศาลมายึดบ้าน ยึดที่ดิน สิ่งแรกที่ต้องทำ!!

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *