พักชำระหนี้ สินเชื่อรถยนต์ ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย CIMB THAI AUTO | ซี ไอ เอ็ ม บี คลิก

พักชำระหนี้ สินเชื่อรถยนต์ ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย CIMB THAI AUTO


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

พักชำระหนี้ สินเชื่อรถยนต์ ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย
ทางเลือกที่ 1
การลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้
การลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้ หมายถึง การแบ่งเบาภาระของผู้เช่าซื้อ โดยการปรับเงื่อนไขการชำระค่างวด ด้วยการลดค่างวด และขยายระยะเวลาการชำระออกไป โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท หรือเรียกอีกชื่อว่า การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจะขยายออกไป ตามจำนวนงวดที่ขอขยายบวกกับระยะเวลาผ่อนชำระคงเหลือเดิม
ภาระการผ่อนชำระต่อเดือนลดลง
ผู้เช่าซื้อเข้าร่วมโครงการลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้จะต้องชำระเงินค่างวดใหม่ 1 งวด พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มค้างชำระ (ถ้ามี)
เบี้ยปรับและดอกเบี้ยเช่าซื้อค้างชำระก่อนเข้าร่วมโครงการลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้ สามารถชำระได้ในงวดสุดท้าย
ทางเลือกที่ 2
การพักชำระหนี้
การพักชำระหนี้ หมายถึง การพักชำระค่างวดเช่าซื้อเป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากไม่ได้ทำงาน หรือปิดกิจการ
เมื่อสื้นสุดระยะเวลาการพักชำระ ผู้เช่าซื้อต้องชำระค่างวดเช่าซื้อตามปกติตามสัญญา
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา จะขยายออกไปตามระยะเวลาการพักชำระ
ดอกเบี้ยพักหนี้
= จำนวนค่างวดพักสะสม
x อัตราดอกเบี้ยแท้จริง (EIR)
x จำนวนเดือนที่พักชำระ
ดอกเบี้ยพักหนี้สะสม
ในเดือนปัจจุบัน
= ดอกเบี้ยพักหนี้สะสมเดือนที่แล้ว
+ ดอกเบี้ยพักหนี้เดือนปัจจุบัน
กรณี จะชำระค่างวดที่พัก ต้องแจ้งบริษัทก่อนการชำระ หากไม่แจ้ง และมีเงินเกินกว่าค่างวดปกติที่ต้องชำระในแต่ละเดือน บริษัทจะนำไปตัดชำระค่าอื่นๆ(ถ้ามี) และเหลือเป็นค่างวดในงวดต่อไป
เงื่อนไขการสมัครลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้
ต้องเป็นผู้เช่าซื้อที่ยังได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19
ผู้ค้ำประกัน จะต้องลงทะเบียนเพื่อให้ความยินยอมการเข้าร่วมโครงการ และนำส่งเอกสารการให้คำยินยอม
ทั้งนี้ขอให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เพื่อแสดงว่าท่านได้รับผลกระทบ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนลงนามรับรอง โดยสามารถส่งได้ 5 ช่องทางดังนี้
อัพโหลดเอกสารผ่านเว็บไซด์นี้
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการการลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้ คลิกเพื่ออัพโหลด
สำหรับผู้ค้ำประกัน คลิกเพื่ออัพโหลด
ส่งอีเมล (Email) มาที่ [email protected]
ส่งโทรสาร (Fax) หมายเลข 02 000 3290
ส่งไปรษณีย์ ที่อยู่ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด (ทีมติดตามหนี้)
34 อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ส่งด้วยตนเองที่สาขา คลิกเพื่อค้นหาสาขา
บริษัทอาจจำเป็นต้องขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานภาพของผู้เช่าซื้อ สำหรับประกอบการพิจารณา การขอลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้
เงื่อนไขการสมัครพักชำระหนี้
ต้องเป็นผู้เช่าซื้อที่ยังได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19
ทั้งนี้ขอให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เพื่อแสดงว่าท่านได้รับผลกระทบ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนลงนามรับรอง โดยสามารถส่งได้ 5 ช่องทางดังนี้
อัพโหลดเอกสารผ่านเว็บไซด์นี้ คลิกเพื่ออัพโหลด
ส่งอีเมล (Email) มาที่ [email protected]
ส่งโทรสาร (Fax) หมายเลข 02 000 3290
ส่งไปรษณีย์ ที่อยู่ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด (ทีมติดตามหนี้)
34 อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ส่งด้วยตนเองที่สาขา คลิกเพื่อค้นหาสาขา
สามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์ขอพักชำระหนี้ได้ และในกรณีที่มีการขอพักชำระหนี้ในโครงการเดิมที่ผ่านมา ก็สามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์ขอพักชำระหนี้ใหม่ เป็นการล่วงหน้าได้ โดยเมื่อครบกำหนดการพักชำระในโครงการเดิม จะได้ดำเนินการพิจารณาการพักชำระหนี้ที่แจ้งความจำนงค์ใหม่ ต่อเนื่องต่อไป
บริษัทอาจจำเป็นต้องขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานภาพของผู้เช่าซื้อ สำหรับประกอบการพิจารณา การพักชำระหนี้
หมายเหตุ
สำหรับผู้เช่าซื้อที่เคยได้รับการพักชำระค่างวด หรือปรับโครงสร้างหนี้มาแล้ว แต่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด19 อยู่และไม่สามารถจะชำระตามปกติภายหลังการพักชำระ ท่านสามารถคืนรถยนต์ที่เช่าซื้อแก่บริษัทได้ ทั้งนี้หากมีหนี้ส่วนขาด และท่านติดต่อบริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง บริษัทจะพิจารณาส่วนลดแก่ท่านเป็นกรณีพิเศษ สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โทร 02 491 5555 จันทร์ศุกร์ 08:3017:00 น.
กรณีที่ผู้เช่าซื้อไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ได้ บริษัทสามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติมจากผู้เช่าซื้อได้ตามที่บริษัทประกาศกำหนด
การขอสินเชื่อใหม่
กรณีผู้เช่าซื้อเข้าโครงการพักชำระหนี้ จะสามารถขอสินเชื่อใหม่กับทางบริษัทได้อีกครั้งหลังสิ้นสุดระยะเวลาการพักชำระหนี้ไปแล้วอย่างน้อย 1 ปี
กรณีผู้เช่าซื้อเข้าโครงการลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้การขอสินเชื่อใหม่จะพิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหม่เป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือตามผลกระทบและความเหมาะสมเป็นรายกรณี
ข้อความสำคัญ
บริษัทจำเป็นต้องปิดระบบการสมัครเข้าร่วมโครงการลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้ ทุกเดือน ในช่วงระหว่างวันที่ 28 ของเดือน ถึงวันที่ 4 ของเดือนถัดไป เพื่อปรับปรุงสถานะของข้อมูล
ผู้เช่าซื้อสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้ ระหว่างวันที่ 527 ของทุกเดือน เท่านั้น
กรณีผู้เช่าซื้อเป็นนิติบุคคล หรือผู้เช่าซื้อบุคคลทั่วไปที่ไม่สามารถสมัครได้ กรุณาติดต่อ โทร 02 491 5555 จันทร์ศุกร์ 08:3017:00 น.
พักชำระหนี้
สินเชื่อรถยนต์
ธนชาต
พักหนี้
กรุงศรีออโต้
โตโยต้าลีสซิ่ง
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
พักชำระหนี้ทิสโก้
ธนาคารทิสโก้
สินเชื่อรถยนต์
พักชำระหนี้รถยนต์
พักชำระหนี้
พักชำระหนี้รถยนต์ไทยพาณิชย์
พักชำระหนี้โตโยต้าลิสซิ่ง
พักหนี้ธนาคารทิสโก้
พักหนี้รถยนต์
พักชำระหนี้โตโยต้า
พักหนี้รถ
สินเชื่อกรุงศรี
พักหนี้ธนาคาร
พักหนี้ธนชาติ
พักชำระหนี้กรุงศรีออโต้

See also  Ais รหัสกดสมัครโปรเน็ต เร็ว 4 เม็ก 10 เม็ก 20 เม็ก ไม่อั้น ไม่ลดสปีดรหัสสมัครโทรฟรีทุกข่าย พฤศจิกายน | โปร เน็ต ฟรี ท รู มูฟ
See also  Must Watch Very Special New Comedy Video Amazing Funny Video 2021 Episode 121 By Busy Fun Ltd | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ltd

พักชำระหนี้ สินเชื่อรถยนต์ ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย CIMB THAI AUTO

เปิดใช้งาน แอป CIMB thai digital banking


แนะนำวิธีการเปิดใช้งาน แอป CIMB thai digital banking ด้วยบัตร ATM เดบิต ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

เปิดใช้งาน แอป CIMB thai digital banking

Quick Payment with the all-new CIMB Clicks Mobile App


The allnew CIMB Clicks mobile app now helps you get your transactions done faster! With the Quick Payment feature, you can make transactions (DuitNow, JomPAY, Top Up \u0026 Payments, Transfer Money) up to RM250 securely with just your fingerprint or Face ID.
Learn more about this feature by watching this video. With the new CIMB Clicks Mobile App – It’s all in your hands.

See also  เทคนิค \"คัดหุ้นพุ่งแรง\" ครบจบใน 10 นาที l รวยหุ้นไม่ง้อเซียน EP 120 | ps ปันผล

Quick Payment with the all-new CIMB Clicks Mobile App

វីរុសកូវីដ១៩បំប្លែងថ្មីអូមីក្រុង អាហ្រិ្វច/Variant of Concern Omicron l CML Health Science


Covid19OmicronABA000379703
សូមចុច Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCsO3S4J7mJZhRCRL90k2diA
ដើម្បីទទួលបាន វីដេឣូរៀនពេទ្យថ្មីៗ ជាច្រើនទៀត
Facebook Page : https://www.facebook.com/CMLHealthScience/
For sponsorship please contact : 85592593350
បើសិនបងប្អូនណាស្រណាញ់Channelរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់Channelរបស់ខ្ញុំបាន
1 ABA Bank :
Account Name : Khor Hok Sunn
Account Number: 000 379 703 (USD)
2 Canadia Bank :
Account Name : Mr. KHOR HOK SUNN
Account Number: 002 000 061 1337 (USD)
3 ACLEDA Bank :
Account Name : khor hoksunn
Account Number: 22000019940314 (KHR)
បញ្ជាក់៖ ថរិកាបានមកពីការឧបត្ថម្ភ៥០%នឹងបរិចាគកម្មវិធីមនុស្សធម៌នានា និង មន្ទីរពេទ្យកុមារ
សូមអរគុណ

វីរុសកូវីដ១៩បំប្លែងថ្មីអូមីក្រុង អាហ្រិ្វច/Variant of Concern Omicron l CML Health Science

เปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ CIMB THAI


สอนวิธีการเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์
ของธนาคาร CIMB thai ผ่าน app CIMB thai digital banking และสามารถยืนยันตัวตนได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เพียงทำตามขั้นตอน

เปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ CIMB THAI

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Investement

Leave a Reply

Your email address will not be published.