บัญชีชั้นกลาง 2 การเลิกกิจการและการชำระบัญชี | กิจการห้างหุ้นส่วน

บัญชีชั้นกลาง 2 การเลิกกิจการและการชำระบัญชี


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

บัญชีชั้นกลาง 2  การเลิกกิจการและการชำระบัญชี

ถาม ตอบ เลิกกิจการ ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด l Challenge Day 6 – 21 คลิป


เลิกกิจการห้างหุ้นส่วน
เลิกกิจการบริษัทจำกัด
เลิกกิจการบุคคลร้านค้า
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดอัพเดทเทคนิคใหม่ๆ 👉
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ปิดบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท ชำระบัญชี (ถาม ตอบ)
ถาม 1 การยื่นงบเลิก ตามกฎหมาย ต้องครอบคลุมงบใดบ้าง
ตอบ 1 งบดุล ณ วันเลิกกิจการต้องมีรายการย่อแสดงจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินกับทั้งบัญชีกำไรและขาดทุนตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1255 ประกอบมาตรา 1196 แต่การจัดส่งงบดุล ณ วันเลิกกิจการเพื่อเป็นเอกสารประกอบรายการจดทะเบียนเสร็จการขำระบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัท ตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2538 ต้องส่งงบใดบ้าง ต้องพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบ และแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงสำคัญว่าถูกต้องในงบดุลดังกล่าวประกอบด้วย
ถาม 2 การเลิกกิจการของบริษัทห้างหุ้นส่วนขนาดกลางและขนาดย่อม ตามกฎหมาย (ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท) จะได้รับการยกเว้น เกี่ยวกับการการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชี หรือไม่
ตอบ 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1255 กำหนดให้ การเลิกห้างหุ้นส่วน บริษัท ผู้ชำระบัญชีต้องจัดทำงบดุลขึ้นโดยเร็วที่สุด ส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบลงสำคัญว่าถูกต้อง การที่ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนได้เลิกกันแล้ว ผู้ชำระบัญชีย่อมมีหน้าที่ปฎิบัติตามขึ้นตอนที่กำหนดไว้ในกฎหมายโดยไม่สามารถยกเว้นได้
สำหรับกฎกระทรวง ที่ยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2544 นั้น ให้ใช้บังคับสำหรับการจัดทำงบการเงินประจำปีเท่านั้น
ถาม 3 รอบบัญชี สำหรับงบเลิกกิจการ สามารถเกิน 12 เดือน ได้หรือไม่
ตอบ 3 รอบบัญชี สามารถเกิน 12 เดือนได้เฉพาะกรณีที่ บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ได้ทำการเลิกแต่ผู้ชำระบัญชีไม่สามารรถยื่นภาษีได้ทันภายใน 150 วัน จากวันสุดท้ายของวันเลิกกิจการ และผู้ชำระบัญชีได้ทำการยื่นขอและต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร และต้องได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันยื่นจดทะเบียนเลิกกิจการ โดยวิธีนี้ อธิบดีกรมสรรพากร อาจอนุมัติให้รอบบัญชียาวได้เกิน 12 เดือน
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าทางกฎหมายมีช่องทางเปิดโอกาสให้ทำ แต่ในทางปฏิบัติ เป็นเรื่องยากที่จะทำไ้ด้ และ ทางนาราการบัญชี ก็ยังไม่เคยเห็นบริษัทใดใช้ช่องทางนี้ในการยืด รอบบัญชี เพราะต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
ถาม 4 บริษัทเรา ได้รับการส่งเสริม บีโอไอ (BOI Privilege) และเรากำลังจะปิดบริษัทในเร็วๆ นี้ ไม่ทราบว่ามีขั้นตอนการ ปิดบริษัท เหมือน การเลิกบริษัท ทั่วไป หรือไม่
ตอบ 4 มันแตกต่างจากการปิดบริษัททั่วไป มากครับ โดยมีวิธีการปิดคร่าว ๆ ดังนี้
ขั้นตอน การปิดบริษัท ที่ได้รับการส่งเสริม บีโอไอ
ดำเนินการ คืน บัตรส่งเสริมการลงทุน ก่อนจดทะเบียนเลิกบริษัท โดย
ยื่นใบคำขอยกเลิกบัตรส่งเสริม บีโอไอ โดยแนบ สำเนาบัตรส่งเสริม
บีโอไอ จะดำเนินการตรวจสอบการใช้สิทธิทางภาษี ของวัตถุดิบ เครื่องจักร / ภาษีเกี่ยวกับรายได้ หากมีปัญหาเรื่องการใช้สิทธิ ซึ่งส่งผลให้ต้องเสียภาษีเพิ่ม บริษัทจะต้องดำเนินการชำระภาษีต่างๆ ให้ครบด้วย
เมื่อได้รับการตรวจสอบการใช้สิทธิ จาก บีโอไอ เรียบร้อยแล้ว บีโอไอ จะออกหนังสืออนุมัติให้ดำเนินการเลิกต่อไป
บีโอไอ จะประกาศการยกเลิกนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
หมายเหตุ เอกสารประกอบการยื่นคำขอ ยกเลิกบัตรส่งเสริม ไม่ได้มีแบบฟอร์มที่เป็นทางการ ผู้ขอจะต้องแจ้งความจำนงในการเลิก พร้อมให้เหตุผลที่เพียงพอ และชัดเจน
ดำเนินการ จดทะเบียนเลิก / ยื่นงบเลิก / คืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม / จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี (ตามขั้นตอน ที่ 1 7 ด้านบน)
ดำเนินการ คืน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ที่ สำนักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 15 วัน จากวันจดทะเบียนเลิก โดย
ใช้แบบฟอร์ม ต.1
จดหมายแจ้งให้ทราบ
ต้นฉบับ ใบอนุญาติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
หนังสือมอบอำนาจ (หากผู้มีอำนาจไม่ได้ทำด้วยตนเอง)
สำเนา passport หรือ บัตรประชาชน ทั้งของ ผู้มอบและผู้รับมอบ
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
.
ขอขอบคุณข้อมูล
53ac.com
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⭐คอร์สออนไลน์⭐
1. บัญชีภาษีขายของออนไลน์ LAZADA SHOPEE FACEBOOK
2. วางแผนภาษี เลิกกิจการ บริษัท ห้างหุ้นส่น บุคคลธรรมดา
3. เปิดบริษัทใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
สมัครเรียน:
📌 อินบ้อค: https://m.me/aomsinleader
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
บัญชีภาษีขายของออนไลน์ บัญชีภาษีวันละคลิป ขายของออนไลน์ แม่ค้า แม่ค้าออนไลน์ พ่อค้าออนไลน์ ธุรกิจออนไลน์ หาเงินออนไลน์

See also  รีวิวหนังสือ ตัวคุณคือศัตรู | Ego Is The Enemy | ego สูง
See also  พระราชบัญญัติการบัญชี พ ศ 2543 | พรบ การบัญชี

ถาม ตอบ เลิกกิจการ ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด l Challenge Day 6 -  21 คลิป

See also  เพลง โรงเรียนสุจริต | โรงเรียน สุจริต | การสังเคราะห์ หัวข้อ เกี่ยวข้อง ข้อมูล การเรียนรู้

การเลิกกิจการห้างหุ้นส่วนโดยการจ่ายคืนทุนเป็นงวด


การเลิกกิจการห้างหุ้นส่วนโดยการจ่ายคืนทุนเป็นงวด

การบัญชีห้างหุ้นส่วน หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน


การบัญชีห้างหุ้นส่วน หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน
Cr. หนังสือการบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด
Cr. ผู้แต่ง :
มนัสชัย กีรติผจญ
อมรรัตน์ อินทรเวคิน
เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา
วีดีโอนี้ใช้เป็นสื่อการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อาชีวะ

การบัญชีห้างหุ้นส่วน หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน

ติววิชา LAW3002 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน-บริษัท ภาค 2/2562 ครั้งที่ 1


ติวนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ LAW ติวกฎหมาย
ติววิชา LAW3002 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท ภาค 2/2562 ภาค 2/2562 ครั้งที่ 1
สนใจสั่งซื้อ https://bit.ly/39I3YX2 ราคา 750 บาท

🐠🐠 สามารถเลือกติวได้ 3 ช่องทาง พร้อมกันได้ดังนี้ 🐠🐠
1. ติวสด ที่สถาบันติวเนติออนไลน์ (ซ.รามคำแหง 43/1)
2. ชมถ่ายทอดสดการติวแบบ Real Time ออนไลน์สดผ่านเว็บไซต์ www.tuinationline.com อยู่ต่างจังหวัดก็ติวได้
3. ชมถ่ายทอดสดการติวแบบ Real Time ออนไลน์สดผ่านกลุ่ม FaceBook Live อยู่ต่างจังหวัดก็ติวได้
ทุกช่องทางการติว สามารถชมย้อนหลังได้ฟรี

👉ติดต่อ : สถาบันติวเนติออนไลน์ ซ.รามคำแหง 43/1⛪
👉http://www.tuinationline.com/
☎โทร. 023197293 , 0855529560

ติววิชา LAW3002 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน-บริษัท ภาค 2/2562 ครั้งที่ 1

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆStudy

Leave a Reply

Your email address will not be published.