จรรยาบรรณผู้สอบบัญชี | จรรยาบรรณ ของ ผู้ สอบ บัญชี

จรรยาบรรณผู้สอบบัญชี


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

จรรยาบรรณผู้สอบบัญชี

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (ฉบับ ล่าสุด)ไฟล์เสียง เอกสาร PDF ฟรี


หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๖ วรรคสาม ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
ใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีมาตรฐานเดียวกัน สมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมใช้เป็นหลักสำ คัญในการจัดทำ
ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยมีหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รวมทั้งมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
หนังสือเตรียมสอบ ท้องถิ่น 64
=============================================
lazada : https://bit.ly/3wM4xu0
=============================================
shopee : https://bit.ly/3nE2THI
=============================================
หนังสือเตรียมสอบ ก.พ.64
=============================================
lazada : https://bit.ly/2V1mBCE
=============================================
shopee : https://bit.ly/3jJhLTW
=============================================
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ใช้สอบ กพ ภาค ก
โหลดที่นี
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (ฉบับ Update ล่าสุด)
http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=831113\u0026ext=pdf
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 (ฉบับ Update ล่าสุด)
http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=836422\u0026ext=pdf
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับ Update ล่าสุด)
http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=302723\u0026ext=pdf
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (ฉบับ Update ล่าสุด)
http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=640806\u0026ext=pdf
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (ฉบับ Update ล่าสุด)
http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=720250\u0026ext=pdf

See also  ศูนย์แท็กซี่ชลบุรี พัทยา บางแสน ครบวงจร | TAXI ZONE VDO TAXI ZONE 1 | แท็กซี่ ศูนย์
See also  how to install a Kruesi Originals M8 K-Bar | [m8;k | การสังเคราะห์ ข่าว เกี่ยวข้อง เนื้อหา การเรียนรู้

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (ฉบับ ล่าสุด)ไฟล์เสียง เอกสาร PDF ฟรี

See also  #อย่าหาว่าน้าสอน รักระยะไกล \"ความเชื่อใจ\" เรื่องสำคัญ !!! | ความ รัก กับ ความ ไว้ใจ

28 จรรยาบรรณวิชาชีพผู้สอบบัญชี (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ)


28 จรรยาบรรณวิชาชีพผู้สอบบัญชี (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ)

กรมบัญชีกลางออกมาตรการช่วยผู้ประกอบการ


กรมบัญชีกลางออกมาตรการช่วยผู้ประกอบการ

Code of Ethics | จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับย่อภายใน 3 นาที


สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดทำคลิปวิดีโอ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยได้กำหนดมาตรการป้องกัน และข้อยุติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางจรรยาบรรณหากเกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ต้องปฏิบัติงานโดยอ้างอิงจากกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และนโยบายขององค์กร
จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกท่านร่วมส่งต่อ เพื่อเป็นการแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกท่านเล็งเห็นความสำคัญต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อ คณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th

Code of Ethics | จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับย่อภายใน 3 นาที

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Study

Leave a Reply

Your email address will not be published.