คลินิกหมอครอบครัว | ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี

คลินิกหมอครอบครัว


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

กระทรวงสาธารณสุขปฏิรูประบบบริการสุขภาพ พลิกโฉมการดูแลประชาชน ยามเจ็บป่วย ทำงานเชิงรุกเข้าถึงประชาชน มี “คลินิกหมอครอบครัว” ที่มี “แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว” ซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางดูแลแบบองค์รวมทั้งกาย จิต สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ทำงานร่วมกับ
สหสาขาวิชาชีพอื่นๆ ประกอบด้วย หมออนามัย พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด อสม. อสค.
เรียกว่า “ทีมหมอครอบครัว” โดย 1 ทีมจะดูแลประชาชน 10,000 คน
ให้บริการประชาชน ทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี
บริการทุกคน คือ ดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์ วัยทารก วัยเด็ก วัยทำงาน
จนถึงผู้สูงอายุ
บริการทุกอย่าง คือ ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค รักษา
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค
บริการทุกที่ คือ ทำงานทั้งในคลินิกหมอครอบครัว และทำงานเชิงรุก ให้บริการที่บ้าน และชุมชน
บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี คือ ให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันรักษาสุขภาพผ่านทางสื่อออนไลน์ หรือในกรณีที่บาดเจ็บฉุกเฉิน สามารถ โทรสายด่วน 1669 ให้บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ

See also  Long Term Gold Futures 6,000 Tick Trade Idea | โกลด์ ฟิ ว เจอร์

ต่อจากนี้…ประชาชนทุกคนจะมีหมอประจำตัวเสมือนญาติที่ดูแลกัน
ทั้งครอบครัว มีคลินิกหมอครอบครัวที่ใกล้บ้าน สะดวก รวดเร็ว
และที่สำคัญพี่น้องประชาชน คือ หุ้นส่วนกับทีมหมอครอบครัว
ที่ต้องร่วมดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชนร่วมกัน

คลินิกหมอครอบครัว

ใครมีโชคดีมาก ‘เส้นกากบาทกลางฝ่ามือ’ โชคลาภ วาสนา


ซากุระวินด์ กากบาทกลางฝ่ามือ\r
อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ\r
ฝากติดตามเพจร่มสาละ ตามลิงค์นี้ครับ\r
https://www.facebook.com/buachannel99/

ใครมีโชคดีมาก 'เส้นกากบาทกลางฝ่ามือ' โชคลาภ วาสนา

ติวสอบ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยๆ ทั้งการสอบท้องถิ่น การสอบภาค ข หน่วยงานต่างๆ การสอบพนักงานราชการ รวมถึงการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค หน่วยงานราชการ ก็เคยออกสอบอยู่บ่อยๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ติวสอบท้องถิ่น

See also  รถไฟฟ้ารางเบา สายแรกของไทย | ขอนแก่น รถไฟฟ้า

ติวสอบ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

มช. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย พร้อมพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารและเกษตรกรรม ด้านสุขภาพและสังคมสูงอายุ ด้านพลังงานชีวภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้จริง ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของประเทศ ตามแนวยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยกำลังประสบสภาวะที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างรีบด่วนเพื่อให้การพัฒนาประเทศทัดเทียมประเทศที่เจริญแล้วในด้านเศรษฐกิจและสังคม คือ การติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง รัฐบาลจึงได้พยายามหาทางออกด้วยการวางแนวยุทธศาสตร์ชาติที่รู้จักกันในนาม “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญที่จะปรับเปลี่ยนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรม เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สังคมไทยมีความมั่นคง คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะของโลกในศตวรรษที่ 21
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ มีความพยายามที่จะสนองรับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศดังกล่าว โดยได้วางแนวทางยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่มุ่งตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล อุตสาหกรรมของประเทศที่เชื่อว่าจะสามารถแข่งขันได้กับประเทศต่าง ๆ ในระยะแรกนี้ คือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) เนื่องจากว่าประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนซึ่งมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมจึงมีจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจึงมีความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมประกอบกับมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) ได้เป็นอย่างดี ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมทางด้านอาหารและเกษตรกรรม ด้านสุขภาพและสังคมสูงอายุ ด้านพลังงานชีวภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นหลัก โดยพยายามแสวงหานวัตกรรมเฉพาะตามศักยภาพและจุดแข็งของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมที่จำเป็นเร่งด่วนสำหรับตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการส่งเสริมการวิจัยพื้นฐานขั้นก้าวหน้า (Frontier research) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะสร้างผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาประเทศในอนาคตต่อไป
เพื่อให้การดำเนินการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างแท้จริง มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ได้พัฒนาระบบการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านการวิจัย ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของการวิจัยให้ทันสมัย ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารและจัดการงานวิจัยมาโดยต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายหลักที่จะต้องบรรลุ มีสองประการคู่ขนานกัน คือ ความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นที่ยอมรับของนานาชาติซึ่งสะท้อนได้จากการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยโลก ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ในอันดับต้นๆของประเทศมาโดยตลอด และการนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของประเทศ โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในลักษณะสามประสาน ทั้งในรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ภาคเอกชน การส่งเสริมการจัดตั้งธุรกิจเกิดใหม่ (Startups) โดยผ่านส่วนงานและหน่วยงาน ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ที่ทำงานสอดประสานกัน คือ คณะ สถาบันวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย หน่วยจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรากฏการณ์ที่สำคัญมากที่เกิดขึ้นล่าสุด คือ การก่อสร้างอาคารอำนวยการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้นในบริเวณศูนย์การศึกษาแม่เหียะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้เปิดทำการไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเครือข่ายในเขตภาคเหนือตอนบนไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจะอำนวยความสะดวกในการบ่มเพาะธุรกิจเพื่อให้เกิดผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ การทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างนักวิจัยและเอกชน การทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม อาทิ โรงงานต้นแบบ ห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม ตลอดจนการให้บริการด้านสถานที่ทำงานซึ่งจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้การดำเนินการนำเอาผลงานวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัยนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง
การดำเนินการทั้งหมดที่กล่าวมานี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความมุ่งมั่นสูงที่จะทำให้สำเร็จและมีความหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยทำให้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของประเทศบรรลุเป้าหมายได้จริงในอนาคตอันใกล้

See also  "เดชไม้ง่าม"สยบหนุ่มคลั่งยาจะโดดแฟลตหาดใหญ่ | 08-01-62 | ข่าวเช้าไทยรัฐ | ประสบการณ์ คลัง ยา หาดใหญ่ ล่าสุด

มช. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

เกมของวัคซีน เกินต้าน อ.เดชา ทำนายแรง สิ้นปีงานเข้า รุนแรงกว่าเดิม


ซากุระวินด์ ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ \r
อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ\r
ฝากติดตามเพจร่มสาละ ตามลิงค์นี้ครับ\r
https://www.facebook.com/buachannel99/

เกมของวัคซีน เกินต้าน อ.เดชา ทำนายแรง สิ้นปีงานเข้า รุนแรงกว่าเดิม

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *