Home » กรมสมเด็จพระเทพ ฯ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตแก่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรี ฯ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ ๓๐พ.ย.๖๓ | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ กรมสมเด็จ

กรมสมเด็จพระเทพ ฯ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตแก่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรี ฯ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ ๓๐พ.ย.๖๓ | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ กรมสมเด็จ

by Ngoc Huong

กรมสมเด็จพระเทพ ฯ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตแก่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรี ฯ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ ๓๐พ.ย.๖๓ | ข่าวทั่วไปรายวัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กรมสมเด็จ หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: https://shinbroadband.com/ การกระทำ

กรมสมเด็จพระเทพ ฯ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตแก่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรี ฯ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ ๓๐พ.ย.๖๓ และรูปภาพที่เกี่ยวข้องกรมสมเด็จ

กรมสมเด็จพระเทพ ฯ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตแก่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรี ฯ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ ๓๐พ.ย.๖๓

กรมสมเด็จพระเทพ ฯ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตแก่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรี ฯ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ ๓๐พ.ย.๖๓


กรมสมเด็จ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

30 พฤศจิกายน 2563 : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคารมหาวิทยาลัยศิลปากร. วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในการมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562 ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ เป็นนักศึกษารุ่นที่ 5 และนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบนิทรรศการ “ลายหลายชีวิต” ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่หอศิลป์พิมานทิพย์ พระตำหนักทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมกันนี้ สภามหาวิทยาลัยได้พระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ สมเด็จพระอริยวงศ์สกุลวัฒนา สกลมหาสังฆปริณายก พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ประกาศนียบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ รางวัลกิตติมศักดิ์สำหรับนักวิจัยนวัตกรรมดีเด่นประจำปี 2563 และ รางวัลนักวิจัยด้านนวัตกรรมและนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 3 คน ทุนภูมิพลอดุลยเดช แก่นศ. รางวัลการศึกษาดีและประเภทส่งเสริมการศึกษา จำนวน 28 คน และมอบรางวัลให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จำนวน 4,585 คน รวม 4,585 คน “ความรู้ที่บัณฑิตสร้างมานั้นเป็นทั้งรากฐานที่มั่นคงและเครื่องมืออันทรงพลัง สำหรับแต่ละบุคคลจะนำไปใช้ในอาชีพของตน แต่ความรู้ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับคุณหรือไม่? ขึ้นอยู่กับการใช้งานเป็นหลัก ใครก็ตามที่นำความรู้ไปในทางที่ถูกต้อง สร้างประโยชน์ ความรู้ของเขามีค่า แต่ผู้ใดใช้ความรู้ในทางที่ผิดก่อให้เกิดความเสียหาย ความรู้ที่มีอยู่ก็ไร้ค่า บัณฑิตทุกคนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว ถือเป็นผู้มีความรู้สูง หากนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางที่ดีและถูกต้อง จะดีมาก ได้ประโยชน์แต่หากใช้ในทางตรงข้าม ย่อมได้รับโทษมหาศาลเช่นกัน ดังนั้น ขอให้ทุกคนยืนหยัดตั้งใจที่จะใช้ความรู้ของตนให้เกิดประโยชน์ โดยนำไปใช้ในธุรกิจที่สุจริตในทางที่ดีที่ถูกต้องให้เกิดประโยชน์ เป็นความก้าวหน้าที่มั่นคงทั้งเพื่อตนเองและเพื่องานที่ทำและเพื่อชาติของเรา” ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ราชเลขาฯ ทรงเชิญช่อดอกไม้ถวายแด่พระราชวงศ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จักรีสิรินธร กรมพระศรีสว่างควัตร วรกิติยาราชนารี พร้อมกันนั้น ได้พระราชทานพงศ์พันธุ์เชิญดอกไม้ของพระวรวงศ์เธอ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาถวายเนื่องในโอกาสรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ หลังพิธีสำเร็จการศึกษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย ทรงชมนิทรรศการ “ลายหลายชีวิต” เป็นหนึ่งในภาพเขียนและภาพพิมพ์พระหัตถ์ “เสือ” ที่นำเสนอเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ น้อมรำลึกถึง “พระบิดา” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นที่รักและเมตตายิ่ง ราชาแห่งความรักความเมตตา ราชาแห่งลูกหลาน ราชาแห่งแผ่นดินและหลายชีวิต “เสือ” เป็นสัญลักษณ์ของเสือแห่งป่า เขาวาดเสือด้วยท่าทางที่ต่างกัน เขายังใช้สัญลักษณ์ของเสือเพื่อแสดงความรู้สึกของเขา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้จินตนาการสร้างอัตลักษณ์ของเสือ เช่น ลายเสือวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยสัญลักษณ์ระดับโมเลกุล โครโมโซม รูปแบบของโน้ตดนตรีและหัวใจ นิทรรศการ “ลายลายชีวิต” จัดแสดงถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2558 และครั้งที่ 2 ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ พระตำหนักทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 18 เมษายน 2563 เวลา 11.22 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมา ณ นครพิมานปฐม พระที่นั่งพระราชวังสนามจันทร์ ถวายพระพรแก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ชมและขับร้อง เพลง ศิลป์ และเพลงกลิ่นอายของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซานตา ลูเซีย ศิลปากร และเพลงกลิ่นจันทร์ หมายถึง ต้นไม้แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย บูม ส.อ. เนื่องในโอกาสรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ เป็นเจ้าชายองค์แรกที่ศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์ ————————————————– — —————— ขอบคุณที่รับชม กดติดตาม / ติดตามข่าวสารในราชสำนัก ข่าวพระราชกรณียกิจของราชวงศ์ไทย ที่ YOUTUBE : ProGressTH 789 .

READ  ทำเกษตรหลังเลิกงาน ความสุขเล็กๆ 2ไร่พอเพียง มีอยู่มีกินในครอบครัว🌱 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ เกษตร พอ เพียง ทฤษฎี ใหม่
READ  EP1.วางผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ แผนผังเกษตรทฤษฎีใหม่

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ เรา
แบ่งปันที่นี่

READ  เกษตรผสมผสาน เกษตรพอเพียง ทฤษฎีใหม่ #satoofamily | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ เกษตร พอ เพียง ทฤษฎี ใหม่

#กรมสมเดจพระเทพ #ฯ #พระราชทานปรญญาดษฎบณฑตแกสมเดจเจาฟากรมพระศร #ฯ #ในสาขาวชาทศนศลป #๓๐พย๖๓.

ข่าวในพระราชสำนัก.

กรมสมเด็จพระเทพ ฯ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตแก่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรี ฯ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ ๓๐พ.ย.๖๓.

กรมสมเด็จ.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสมเด็จ ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

You may also like

25 comments

sunee chaiwongrote 06/09/2021 - 11:09

ทรงพระเจริญ

Reply
Rainy 729 06/09/2021 - 11:09

สมเด็จพระเทพฯ ทรงจบจากคณะโบราณคดี
เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ทรงจบจากคณะจิตรกรรมฯ
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ ทรงจบจากคณะจิตรกรรมฯ

Reply
โสรดา เสนาะเสียง 06/09/2021 - 11:09

ทรงพระเจริญ

Reply
Nim Mininarak 06/09/2021 - 11:09

ทรงพระเจริญฯ

Reply
SuperPhark 06/09/2021 - 11:09

ทรงพระเจริญ

Reply
Yai Denduangkeow 06/09/2021 - 11:09

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏

Reply
Phary L. 06/09/2021 - 11:09

รักทั้งสองพระองค์ ทรงพระเจริญ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Reply
จารุจิตติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 06/09/2021 - 11:09

ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Reply
123 123 06/09/2021 - 11:09

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

Reply
Sandee Waiwadhana 06/09/2021 - 11:09

ทรงพระเจริญ

Reply
Sasipha Fritzsche 06/09/2021 - 11:09

ขอสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Reply
Nathi Hoeinoi 06/09/2021 - 11:09

ขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญ

Reply
R. raphat 06/09/2021 - 11:09

รักทั้ง 2 พระองค์ที่สุด ขอทั้ง 2 พระองค์สุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรอายุมั่นขวัญยืนให้ประชาชนตราบนาน ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Reply
Priscillyn Penny 06/09/2021 - 11:09

ทรงพระเจริญ

Reply
Sompong Kheyata 06/09/2021 - 11:09

ขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Reply
Kom Sil 06/09/2021 - 11:09

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Reply
พิสิษฐ์ โตนน้ำขาว 06/09/2021 - 11:09

ทรงพระเจริญ

Reply
บอย รีวิว 06/09/2021 - 11:09

ทรงพระเจริญ🇹🇭

Reply
JANKHAM NAKAYAMA 06/09/2021 - 11:09

ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ

Reply
Narin Narin 06/09/2021 - 11:09

ขอทรงพระเจริญ

Reply
Fon Wapanang 06/09/2021 - 11:09

ขอพระองทรงพระเจริญแพค่ะ

Reply
ประสงค์ ชาวอบทม 06/09/2021 - 11:09

ขอ🙏พระองค์.ทรงพระเจริญ.🙏👯

Reply
a lot of smile 06/09/2021 - 11:09

รักทั้ง2พระองค์ พร้อมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์มากๆค่ะ ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพแข็งแรง ทรงพระเจริญ ผลงานศิลปะของพระองค์มีความหมาสวยงามชอบมากๆค่ะและการบูมน้องๆนักศึกษาเหมือนเป็นกำลังใจ ดูแล้วน้ำตาไหลเลย น่ารักมากๆค่ะ

Reply
nok wan 06/09/2021 - 11:09

ขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญ🙏

Reply

Leave a Comment